Rozvody a dávkování plynného chloru

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz
K odebírání, rozvodům a dávkování kapalného nebo plynného chloru z tlakových nádob (tlakové lahve nebo sudy) musí být z důvodu bezpečnosti používány pouze systémy, jejichž všechny komponenty vyhovují ČSN 75 50 50, která se týká chlorového hospodářství ve vodohospodářských provozech. Přesně takovým systémem je profesionální a bezpečný podtlakový systém německé společnosti Lutz-Jesco, který dodáváme a montujeme v ČR již mnoho let.
 
Společnost Lutz-Jesco GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupujme, vyvíjí a vyrábí podtlakové systémy na rozvod, dávkování a regulaci plynného nebo kapalného chloru pro úpravu pitné, bazénové či procesní vody již řadu desetiletí. Technická zařízení značky Jesco jsou na velmi vysoké technické úrovni a splňují jeden z nejvyšších bezpečnostních standardů, DIN 19606.

 

Kompletně podtlakový = bezpečný systém

 

I když systém rozvodu a dávkování chloru není nikterak složitý, nesmí se v žádném případě podcenit a vždy je nutné používat jen takové komponenty a systémy, které jsou odzkoušeny, nejlépe dlouhodobým používáním v praxi a které zahrnují všechny bezpečnostní a ochranné prvky. Vždy je třeba si uvědomovat vlastnosti plynného chloru a nebezpečí, které může nastat při jeho úniku a proto je nutno mu předcházet nebo včas zabránit. Proto je z bezpečnostních důvodů používán pouze vakuový systém rozvodu a dávkování plynného chloru, u kterého, na rozdíl od tlakového systému, nemůže dojít k výraznému úniku chloru.

 

Bazénová či pitná voda, která proudí přes injektor, vytváří na principu vývěvy podtlak (vakuum) v celém systému rozvodu chloru. Při dosažení předepsaného podtlaku dochází k otevírání bezpečnostních ventilů v systému a k následnému postupnému nasávání chloru z tlakové chlorové nádoby až do injektoru, kde je chlor dávkován do vody. Chlor je dávkován pouze do tekoucí vody, při přerušení toku vody a tudíž po ztrátě podtlaku se automaticky uzavřou všechny bezpečnostní ventily a chlor se přestává dávkovat. Při porušení vakuového rozvodu chloru dojde k vysátí chloru z potrubí (potrubí z lepeného PVC nebo PP hadičky), do rozvodu se nasaje trochu vzduchu z okolí porušeného rozvodu a dojde k okamžitému uzavření všech bezpečnostních ventilů, včetně vstupního ventilu vakuového regulátoru chloru (chlorátoru), který je připojen na chlorové nádobě a který tak bezpečně uzavře tlakovou část rozvodu chloru.

 

Do podtlakového rozvodu chloru patří jednak pracovní komponenty, jejichž jednotlivé typy, funkce a výkony se liší podle toho, zda je chlor odebírán z chlorových tlakových sudů (především u vodáren) nebo z tlakových lahví (především veřejné bazény a menší vodárny); a jednak bezpečnostní komponenty, které jsou stejné, jak pro odebírání chloru ze sudů, tak také z lahví, a liší se pouze svým výkonem.

 

Mezi pracovní komponenty umístěné v chlorovně patří prvky, které slouží pro připojení na tlakovou nádobu s chlorem jako je vakuový chlorátor (podtlakový regulátor) nebo vakuové chlorovací zařízení (velký chlorátor), dále chlorové hadice a potrubí, manometry a též přepínač z prázdných chlorových nádob na plné.

 

Ostatní pracovní komponenty umístěné mimo chlorovnu slouží k nastavení průtoku, vedení a dávkování chloru. Patří sem rotametr (měření a regulace množství dávkovaného chloru), zpětný ventil injektoru a vlastní injektor, kde dochází k dávkování chloru do upravované vody. Bezpečnostní komponenty zvyšují bezpečnost systému a snižují riziko úniku chloru, čímž výrazně chrání obsluhu i okolí. Nejsou finančně náročné a jejich použití výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost.

 

Schéma plně vakuového chlorového systému pro rozvod a dávkování plynného chloru

 

Chlor z tlakové části (tmavě zelená část) je z chlorového tlakového obalu (1) přenášen k dávkovacímu místu bezpečně pomocí vakua (světle zelená část). Při porušení rozvodu chloru nebo při poruše dávkovacího místa nedochází k úniku chloru, naopak v místě porušení rozvodu dojde jen k nasátí okolního vzduchu. V injektoru (22) se vytváří podtlak, vakuum. Silně zrychlený proud vody prochází hnací tryskou (23) a strhává plynný chlor v nasávací trysce (24).

 

Plynný chlor se ve vodě rozpouští a vytváří nasycený chlorový roztok (převažuje kyselina chlorná), který se pak vstřikovacím místem přivádí do hlavního proudu upravované vody. Vakuum se nachází v celé délce chlorového rozvodu, od vakuem otevřeného zpětného ventilu injektoru (21), kompenzátoru kolísání tlaku (20), přes regulátor množství dávkovaného chloru – rotametr (19) s měřicí skleněnou trubičkou (18), až po membránu (12) podtlakového regulátoru – chlorátoru. Při dosažení dostatečného pracovního podtlaku posune membrána pomocí táhla (11) kuličku (10) proti pružině (9) doprava. Chlorový plyn pak proudí kolem kuličky (10) do podtlakové části rozvodu.

 

Proud chlorového plynu je regulován dle nastavení ventilu na rotametru (19). Rotametr je tvořen kalibrovanou skleněnou trubičkou (18) s kuličkou, kde je množství dávkovaného chloru odměřováno (v g/hod) dle polohy kuličky v trubičce. Díky výchylkám tlaku vody před a za injektorem není výkon sání injektoru konstantní a dávkované množství se mění. Proto norma DIN 19606 předepisuje použití ventilu, který sací výkon upravuje na stálou hodnotu a kompenzuje tak vzniklé odchylky. Tuto funkci v systému Jesco zabezpečuje patentovaný kompenzátor kolísání tlaku (20) umístěný v horní komoře zpětného ventilu injektoru (21).

 

V případě, že kulička (10) např. kvůli nečistotám zcela neuzavře přívod plynného chloru, i když injektorem již neprotéká voda a není vytvářen podtlak, otevře se bezpečnostní upouštěcí ventil (15), který umožní snížení tlaku v systému odfukem do patrony s aktivním uhlím, kde je chlor neutralizován. Aktivní uhlí má však omezenou absorpční kapacitu a po jejím vyčerpání může chlor vycházet do prostoru chlorovny. V tomto případě by se měl okamžitě spustit chlorový poplach, pokud je samozřejmě chlorovna vybavena senzory a měřící jednotkou na únik chloru.

 

Bezpečnostní uzavírací ventil (16) garantuje bezpečnostní funkci upouštěcího ventilu (15) i v případě, že je následující vakuový rozvod např. za stěnou chlorovny (17) porušen či demontován. Tento bezpečnostní ventil (16) se otevírá jen v případě, že se v systému vytvoří podtlak. Po vyprázdnění chlorové nádoby do zbytkového přetlaku cca. 0,2 bar, se posune kulička (8) ve vstupním ventilu chlorátoru díky pružině doprava a zamezí dalšímu odsávání chloru z tlakové nádoby. Zabezpečí se tak zbytkový tlak chloru v lahvi, který zajišťuje ochranu proti vniknutí vody a vlhkosti do nádoby a chrání ji tak proti korozi.

 

Chlorový filtr (5) slouží k ochraně všech citlivých částí, především pak tlakové části rozvodu (tmavě zelená část) v chlorátoru. Tlak ve chlorové nádobě je možné kontinuálně kontrolovat na manometru (6), který je součástí chlorátoru. Pro dvojitou bezpečnost je manometr vybaven membránou (7) na přenos tlaku. Bezpečné připojení chlorátoru na chlorový ventil (2) tlakové nádoby zabezpečuje převlečná matice (4) s těsněním (3).

 

Aby byl zajištěn stejný odběr chloru ze všech společně zapojených chlorových nádob (lahví či sudů) v sestavě (baterii) při určitém sacím tlaku injektoru, je chlorátor vybaven nastavovacím zařízením pro současný odběr (13), tzv. nastavením otvíracího tlaku chlorátoru. Účinnost tohoto zařízení je pak zvýšena omezovačem průtoku chlorového plynu (14), který je umístěn ve chlorátoru těsně před připojovacím místem chlorového rozvodu. Omezovač zajišťuje také maximální kapacitu odběru chloru za hodinu tak, aby nedošlo k nadměrně rychlému odběru, který by vedl k zamrznutí chlorové lahve a k poškození všech částí chlorového systému.

 

Správné navržení, použití a sestavení výše uvedených komponent chlorového systému pro rozvod a dávkování plynného chloru je podmínkou dobře fungujícího a především bezpečného chodu chlorového provozu. Je třeba také dbát na pravidelný servis, kontrolu, údržbu a čistění jednotlivých komponent. V předepsaných časových intervalech je z bezpečnostních důvodů třeba měnit např. jednotlivé uzavírací membrány, náplň chlorového filtru, aktivní uhlí v odfukovací patroně atd. Rozvody je nutné čistit a udržovat v dobrém technickém stavu. Tyto služby jsou samozřejmostí nabídky společnosti GHC Invest, která tak může garantovat bezpečný a nerušený chod dávkování plynného chloru.       

  

Jednotlivé komponenty systému odebírání
a dávkování chloru z tlakových lahví

 

Vakuový chlorátor Jesco C 2214

- pro odebírání plynného chloru z tlakové lahve

- montuje se přímo na chlorový ventil na lahvi a minimalizuje tak délku tlakové části rozvodu

- zabezpečuje bezpečné vakuové dávkování chloru, vybaven omezovačem průtoku chloru

- maximální dávkovací výkon do 4 kg Cl2/hod

- je již vybaven rotametrem pro regulaci množství dávkovaného chloru

- zabezpečuje nutný zbytkový tlak v chlorové lahvi (0,5 bar)

- integrovaným manometrem informuje o tlaku v chlorové lahvi (o množství chloru v lahvi)

- již obsahuje bezpečnostní upouštěcí ventil

- obsahuje filtr na nečistoty z chlorové lahve

- za chlorátorem je již pouze vakuová část rozvodu plynného chloru

 

Vakuový chlorátor Jesco C 2213

- pro odebírání plynného chloru z tlakové lahve nebo ze sestavy současně zapojených lahví

- současně zapojené chlorové lahve v sestavě (baterii) umožňují zvýšení množství současně

  odebíraného plynného chloru

- montuje se přímo na chlorový ventil na lahvi a minimalizuje tak délku tlakové části rozvodu

- zabezpečuje bezpečné vakuové dávkování chloru, vybaven omezovačem průtoku chloru

- maximální dávkovací výkon do 10 kg Cl2/hod

- zabezpečuje nutný zbytkový tlak v chlorové lahvi (0,5 bar)

- integrovaným manometrem informuje o tlaku v chlorové lahvi (o množství chloru v lahvi)

- obsahuje filtr na nečistoty z chlorové lahve

- za chlorátorem je již pouze vakuová část rozvodu plynného chloru

 

Bezpečnostní upouštěcí ventil Jesco – bezpečnostní prvek

- slouží k odpouštění zbytkového chloru z tlakové části chlorátoru při odpojování chlorátoru

  z tlakové chlorové lahve

- zabraňuje vzniku přetlaku ve vakuovém rozvodu při poruše utěsnění mezi tlakovou a

  vakuovou částí chlorátoru

- reaguje na nastavený přetlak ve vakouvém vedení chloru

 

Bezpečnostní uzavírací ventil Jesco – bezpečnostní prvek

- zabezpečuje správnou funkci bezpečnostního upouštěcího ventilu pro případ, že by bylo

  porušeno vakuové vedení chloru a upouštěcí ventil  by tak nemohl správně detekovat

  přetlak ve vakuovém rozvodu chloru od chlorátoru (netěsnost na vstupním ventilu chlorátoru)

- uzavírá vakuové vedení vždy v případě, že dojde ke ztrátě podtlaku v rozvodu chloru

  směrem k injektoru

 

Bezpečnostní odfukovací patrona Jesco – bezpečnostní prvek

( i pro odběr ze sudů)

- patrona s aktivním uhlím pro neutralizaci (absorpci) plynného chloru

- do patrony je napojena hadička od bezpečnostního upouštěcího ventilu

- slouží k zabránění úniku chloru do prostoru chlorovny

- při úniku chloru většího rozsahu nestačí absorbovat veškerý chlor a upustí přebytek do prostoru,

  kde je umístěn chlorový senzor

 

Zpětná klapka Jesco s kuličkou  – bezpečnostní prvek

( i pro odběr ze sudů)

- zabraňuje případnému zpětnému proniknutí vody ke chlorátoru

 

Přepínač prázdných chlorových lahví Jesco C 2006

- slouží pro automatické přepínání prázdných chlorových lahví na plné

- umožňuje bezobslužný plynulý chod bez přerušení dávkování plynného chloru

- zabezpečuje dávkování chloru i při výměně chlorových nádob

- kapacita množství dávkovaného plynného chloru do 10 kg Cl2/hod

- pracuje na základě zvýšení podtlaku na jedné straně (již vyprázdněné lahve) a přepnutí na stranu

  s nižším podtlakem 

 

Automatický elektrický vakuový přepínač chlorových nádob Jesco C 7522

( i pro odběr ze sudů)

- mikroprocesorem řízené přepínání chlorových nádob (sudů nebo lahví) s možností

  i manuálního ovládání

- přepínač je určen pro vakuovou část rozvodu plynného chloru

- kontrolní manometr pro kontrolu vakua

- kapacita množství dávkovaného plynného chloru do 100 kg Cl2/hod

 

Chlorový regulační ventil (ATE) Jesco C 7700

( i pro odběr ze sudů)

- elektricky nastavitelný, regulační vakuový chlorový ventil

- umožňuje kontinuální a proporcionální dávkování plynného chloru

- zapojen do řídícího systému pro automatickou přesnou regulaci dávkovaného množství chloru

- kapacita množství dávkovaného plynného chloru do 200 kg Cl2/hod

- používá se především u velkých chlorátorů

 

 

Rotametr Jesco s měrnou trubičkou a kuličkou

- slouží k okamžitému přehledu o množství dávkovaného chloru a jeho regulaci

- vyměnitelné trubičky s rozdílnými škálami množství protékajícího chloru umožňují přesné nastavení

  potřebné dávky chloru za hodinu 0,025 až 4 kg Cl2/hod (dle velikosti bazénu, množství protékající

  pitné vody atd.)

 

Zpětný ventil injektoru Jesco s kompenzací kolísání sacího tlaku

- zabezpečuje propojení injektoru s rozvodem chloru při vzniku podtlaku v injektoru

- provádí korekci při kolísání tlaku vody před a za injektorem, které způsobuje, že sací výkon injektoru

  není konstantní a rovnoměrný

- nastavuje sací výkon na stálou hodnotu, která nemůže být překročena  

 

Rušič vakua Jesco – bezpečnostní prvek

(i pro odběr ze sudů)

- je montován těsně za injektor, při nedostatku nebo ztrátě vody protékající injektorem přisaje vzduch

  a zruší tak podtlak, který by mohl vzniknout ve vodním potrubí a vést k nechtěnému dávkování chloru

- zabraňuje dávkování plynného chloru do vzduchové (vakuové) bubliny ve vodním potrubí nebo při

  vypouštění potrubí

 

Vakuový injektor Jesco

- pro dávkování plynného chloru do upravované vody

- průtokem vody se v injektoru vytváří podtlak, kterým se nasává chlor do vody

- podle potřebného množství dávkovaného chloru se vyrábí několik typů s rozdílnou kapacitou

  a sacím výkonem

- maximální kapacita dávkovaného plynného chloru je 200 kg Cl2/hod

 

Zrychlovací čerpadlo pro zvýšení tlaku Jesco

(i pro odběr ze sudů)

- pro zabezpečení správné funkce vakuového injektoru je potřeba zajistit správný průtok a tlak vody,

  která injektorem protéká

- při jakékoli požadované kapacitě dávkovaného chloru je potřeba pro dosažení náležitých vlastností

  proudění v injektoru vybrat vhodné čerpadlo se správnými parametry

- výkon až 120 m3/hod, výška vodního sloupce až 470 m, pracovní tlak až 50 bar  

 

Vstřikovací místo nasycené vody plynným chlorem do hlavní větve upravované vody a difusor

(i pro odběr ze sudů)

- slouží pro správné a úplné smíchání zachorované vody s hlavním proudem upravované vody

- vstřikovací místo zajišťuje, že nasycená chlorová voda je do hlavního proudu vody přivedena

  a dávkována uprostřed potrubí

- difusor slouží k úplnému rozmíchání nasycené vody plynným chlorem v prostoru nádrže,

  akumulační jímky nebo bazénu

 

Kontrola a hlášení úniku chloru

 

I přes sebedokonalejší zabezpečení a použití správných a bezpečných systémů dávkování a rozvodů, může vlivem vnějších vlivů, neodborné manipulace či opomenutím některých bezpečnostních pravidel a pokynů, dojít k úniku plynného chloru mimo jeho rozvodný systém. V tom případě je nutné mít o takovémto uniku okamžité zprávy a vědět kde a v jakém rozsahu k úniku došlo, aby další zásah byl co možná nejúčinnější a nedošlo k ohrožení lidského zdraví. Pro stálou kontrolu prostor, kde se uskladňuje, rozvádí či dávkuje plynný chlor a okamžité zjištění případného úniku chloru, slouží signalizační systémy úniku chloru jako je GW 601 nebo GW 702. Signalizační systém může být využit i na kontrolu úniku chlordioxidu nebo ozónu, lze jej navíc vybavit bezpečnostním záložním systémem napájení pro případ výpadku el. proudu, externí signalizační sirénou nebo blikajícím signalizačním světlem

 

Signalizační zařízení úniku chloru GW 702

 

Zařízení je tvořeno vyhodnocovací a zobrazovací centrální jednotkou chlorového alarmu a až dvěma chlorovými měřícími čidly (senzory) s propojovacím kabelem. Systém je vhodný jak pro malé, tak především pro velké chlorovny, kde je signalizace úniku chloru předepsána dle normy ČSN 75 50 50. Na vyhodnocovací jednotce je možné nastavit dva stupně chlorového poplachu při dosažení dvou různých koncentrací chloru v kontrolovaném prostoru. Koncentrace vyvolávající poplach lze nastavit v konfiguraci systému individuálně dle vlastních požadavků. Naměřené hodnoty koncentrace chloru a případná hlášení nebo poplachy se zobrazují na osvětleném 4-řádkovém displeji, barevné LED diody pak zobrazují stav přístroje. Zařízení umožňuje také dálkový přenos dat, SMS zprávy na mobilní telefon a automatické spouštění neutralizačních stanic, sprch, odsávání, externího alarmu atd.

 

Příklady zapojení chlorových systémů

 

A. Základní zapojení jedné chlorové lahve samostatně

 

1. chlorová láhev

2. podtlakový regulátor (chlorátor) např. C 2214, který je již osazen regulátorem množství dávkovaného chloru (rotametr)

5. patrona s aktivním uhlím pro bezpečný odfuk chloru při výměně chlorové lahve

6. zpětná klapka s kuličkou pro zamezení případného vniknutí vody ke chlorátoru

8. zpětný ventil injektoru případně včetně kompenzace sacího tlaku

9. injektor, kterým proudí upravovaná voda (jen část) a jejímž proděním se vytváří podtlak, díky kterému dochází k nasávání plynného chloru a dávkování do upravované vody

B. Zapojení chlorových lahví v sestavě (baterii) s přepínačem prázdných nádob

 

1. chlorové lahve zapojené v sestavě (z druhé strany je připojena druhá sestava)

2. podtlakový regulátor (chlorátor), např. C 2213 pro zapojení chlorových nádob v sestavě (baterii)

3. vakuové sběrné potrubí na propojených chlorových nádob v jedné sestavě

4. bezpečnostní upouštěcí ventil pro upouštění nežádoucího přetlaku ve vakuovém rozvodu

5. patrona s aktivním uhlím pro zachycení drobných úniků chloru

6. vakuový přepínač chlorových tlakových nádob C 2006 k automatickému přepnutí z vyprázdněné sestavy chlorových nádob na druhou připojenou sestavu (plnou)

7. zpětná klapka s kuličkou pro zamezení případného vniknutí vody ke chlorátoru nebo bezpečnostní uzavírací ventil

8. regulátor množství dávkovaného chloru (rotametr) nebo jejich sada

9. zpětný ventil injektoru s kompenzací sacího tlaku

10. injektor, která vytváří vakuum nutné pro dávkování chloru do upravované vody

11. rušič vakua zabraňuje nechtěnému dávkování chloru

12. automatický ventil na regulaci průtoku chloru C 7700

13. zrychlovací čerpadlo pro zvýšení tlaku v injektoru a proudění vody sycené plynným chlorem

14. lapač nečistot v hnacím potrubí

15. uzavírací ventil potrubí s upravovanou vodou

16. ventil na snížení tlaku v hnacím potrubí s manometrem

17. magnetický ventil v hnacím potrubí

18. kulový zpětný ventil v hnacím potrubí

19. vstřikovací místo zachlorované vody do hlavní větve upravované vody

20. signalizační zařízení úniku chloru

20.1 chlorový senzor signalizace úniku chloru

21. postřikovací zařízení v chlorovně

21.1 rozvody a uzávěry postřikovacího zařízení

 

Komponenty vhodné pro systém odebírání a dávkování chloru z tlakových sudů

(prvky, které jsou stejné jako u tlakových lahví jsou uvedeny výše)

 

Vakuové chlorovací zařízení Jesco C 2525

- pro odebírání plynného chloru z tlakových sudů, vhodné zejména pro vodárny

- maximální dávkovací výkon do 25 kg Cl2/hod

- vybaven manometry zvlášť pro tlakovou část a zvlášť pro vakuovou část

- může být dodán samostatně nebo již v kombinaci s rotametrem pro okamžitý přehled

  o množství dávkovaného chloru a jeho regulaci

- může být montován samostatně, na montážní desce k zavěšení na stěnu nebo umístěný

  ve skříňovém přístroji

- může být použit i pro jiné plyny, jako např. CO2, NH3, SO2

 

Vakuové chlorovací zařízení Jesco C 2700

- pro odebírání plynného chloru z tlakových sudů, vhodné zejména pro vodárny 

- maximální dávkovací výkon do 200 kg Cl2/hod

- vybaven manometry zvlášť pro tlakovou a vakuovou část

- může být dodán samostatně nebo již v kombinaci s rotametrem

  pro okamžitý přehled o množství dávkovaného chloru a jeho regulaci

- může být montován samostatně, na montážní desce k zavěšení

  na stěnu nebo umístěný ve skříňovém přístroji

- může být použit i pro jiné plyny, jako např. CO2, NH3, SO2

 

Automatický elektrický tlakový přepínač chlorových nádob Jesco C 7520

- pro použití ve vodárenské provozy s velkými objemy dávkovaného chloru

- mikroprocesorem řízené přepínání chlorových nádob (sudů nebo lahví) s možností

  i manuálního ovládání

- přepínač je určen pro tlakovou část rozvodu plynného nebo kapalného chloru

- kontrolní manometr pro kontrolu tlaku

- kapacita množství dávkovaného plynného chloru do 200 kg Cl2/hod

 

Rotametr  Jesco s měrnou trubičkou a kuličkou

- slouží k okamžitému přehledu o množství dávkovaného chloru a jeho regulaci

- vyměnitelné trubičky s rozdílnými škálami množství protékajícího chloru umožňují

  přesné nastavení potřebné dávky chloru za hodinu až 200 kg Cl2/hod (dle velikosti

  bazénu, množství protékající pitné vody atd.)

 

Zpětný ventil injektoru Jesco

- zabezpečuje propojení injektoru s rozvodem chloru při vzniku podtlaku v injektoru

- provádí korekci při kolísání tlaku vody před a za injektorem, které způsobuje, že sací

  výkon není konstantní a rovnoměrný

- nastavuje sací výkon na stálou hodnotu, která nemůže být překročena  

 

Vakuový injektor Jesco

- pro dávkování plynného chloru do upravované vody

- průtokem vody se v injektoru vytváří podtlak, kterým se nasává chlor do vody

- podle potřebného množství dávkovaného chloru se vyrábí několik typů s rozdílnou

  kapacitou a sacím výkonem

- maximální kapacita dávkovaného plynného chloru je 200 kg Cl2/hod

 

Pomocný ventil

- slouží k zajištění bezpečnějšího připojování chlorových nádob (především sudů)

- pomocný ventil se vřazuje mezi připojovací potrubí a vlastní chlorový ventil na sudu,

  zabraňuje úniku zbytkového chloru z potrubí při výměně prázdné nádoby za plnou

- k dispozici jsou pomocné ventily se závity pro všechny druhy používaných chlorových ventilů

 

Sběrné tlakové potrubí

- slouží k propojení chlorových nádob (lahví nebo sudů) do jedné sestavy (baterie),

  ze které se chlor odebírá současně

- při odebírání chloru v tlakovém režimu se do sběrného potrubí montuje také

  odlučovač kapek chloru

 

Chlorový filtr

- pro čistění chloru odebíraného z tlakových sudů

- chrání vakuové chlorové přístroje a všechny komponenty pro následný rozvod

  a dávkování chloru

- odstraňuje nečistoty obsažené v chloru včetně případných kapek kapalné fáze,

  které ze sudu mohou být současně s plynem strhávány

 

 

C. Zapojení chlorových sudů v sestavě (baterii) s automatickým přepínačem

 

1. chlorové sudy

2. chlorový pomocný ventil s flexibilním vedením z Cu

3. sběrné potrubí pro propojení chlorových sudů do sestavy

4. hlavní uzavírací ventil

5. automatický elektrický tlakový přepínač chlorových nádob C 7520

6. bezpečnostní magnetický ventil

7. kontaktní manometr

8. redukční ventil pro snížení tlaku chloru

9. chlorový filtr

10. chlorové vakuové zařízení Jesco C 2700

11. chlorový regulační ventil Jesco C 7700

12. uzavírací kulový kohout nebo zpětná klapka s kuličkou

13. zpětný ventil injektoru

14. injektor

15. zpětná klapka vstřikovacího místa

16. vstřikovací místo zachorované vody do hlavní větve upravované vody s uzavíracím ventilem

17. bezpečnostní upouštěcí vedení chloru na konci s patronou s aktivním uhlím

18. filtr na hnacím potrubí pro ochranu zrychlovacího čerpadla

19. uzavírací ventily

20. zrychlovací čerpadlo pro zvýšení tlaku v injektoru a proudění vody sycené plynným chlorem

21. řídící panel s rozvaděčem a signalizačním zařízením úniku chloru

22. ručně ovládaný ventil pro spouštění vodních sprch v případě chlorového poplachu

23. magnetický ventil pro automatické spouštění vodních sprch v případě chlorového poplachu

24. vodní sprchy pro zkrápění chlorovny v době chlorového poplachu

25. chlorové senzory pro zaznamenání úniku chloru           

 

Kdo provádí montáž systémů pro dávkování chloru?

 

Montáž rozvodu a systému dávkování plynného chloru může provádět pouze osoba, která má oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti k provádění montáží a oprav plynových zařízení – rozvody technických plynů, médium chlor. Tlakové zkoušky, provádění revizí a vystavování revizních protokolů může vykonávat pouze osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek plynových zařízení – médium chlor. Do montážních a zkušebních protokolů musí být vždy zapsáno evidenční číslo osvědčení a oprávnění způsobilé osoby, která montáž a následnou revizi prováděla.

 

Další informace o rozvodech a dávkování plynného chloru najdete v prezentaci zde nebo v přiloženém katalogu. Detaily o principu fungování chlorátorů a výhodách nového typu chlorátorů Jesco C2213 a C2214 najdete v prezentaci zde. 

 

Přiložené soubory