Technologie úpravy vody

Kontaktujte nás
Kamil Pech
Kamil Pech
Obchodně technický poradce pro Čechy
t: +420 731 570 282
e: pech@ghcinvest.cz
Daniel Masařík
Daniel Masařík
Obchodně technický poradce pro Moravu
t: +420 731 107 048
e: masarik@ghcinvest.cz

Srdcem každého veřejného koupaliště nebo bazénu je strojovna a v ní umístěné technologické celky pro úpravu vody. Návštěvníci koupaliště o ní mnohdy ani nevědí, přesto na jejím fungování do značné míry závisí spokojenost koupajících se a jejich dobrý pocit z osvěžení v kvalitně upravené, čisté vodě.

Na kvalitu vody v bazénu má zcela zásadní vliv několik na sobě více či méně nezávislých faktorů, které jsou jak vnějšího charakteru, tak technologické povahy. Vnější okolnosti může provozovatel koupaliště ovlivňovat jen do určité míry a kromě toho některé negativní vlivy na kvalitu vody v bazénu jsou paradoxně naopak žádoucí a přináší zisk (návštěvnost bazénu).

Právě proto je správně naprojektovaná, dobře nadimenzovaná a řádně fungující technologie velmi důležitá a spolu s použitím kvalitních chemikálií představuje rozhodující  faktor při řešení náročného úkolu trvale udržovat vodu v bazénu hygienicky nezávadnou, zcela vyhovující příslušným normám a také příjemnou pro koupání jak opticky, tak pocitově.

Mezi zásadní vnější vlivy na kvalitu bazénové vody patří:

Hlavní technologické faktory ovlivňující kvalitu vody:


Vnější vlivy

U venkovních koupališť je alfou a omegou počasí. Ovlivňuje nejenom návštěvnost koupaliště a potřebu lidí osvěžit se, ale má poměrně velký vliv na účinnost desinfekce v bazénové vodě, spotřebu chemikálií a vůbec chování mikroorganismů, které jsou vždy ve vodě v určité míře zastoupeny. Při obzvláště vysokých teplotách vzduchu dochází k ohřívání povrchových partií vody v bazénu, což je ideální prostředí pro množení mikroorganismů, které může vést k nárůstu úhlavního nepřítele každého majitele bazénu, vodních řas. V horkých dnech se zároveň velmi pravděpodobně zvýší návštěvnost a tudíž naroste hygienické zatížení bazénu.

Důsledným dodržováním hygienických pravidel u návštěvníků veřejných bazénů, zejména osprchováním se před vstupem do bazénu, je však možno podstatně snížit množství znečišťujících látek, které se dostávají do vody v bazénu, což platí samozřejmě i u vnitřních bazénů. Každopádně vyšší teplota vody a množství koupajících se lidí negativně ovlivňují kvalitu bazénové vody jak z hlediska nárůstu bakteriálního znečištění, tak i zvýšením pH. Z toho jasně vyplývá nutnost zvýšit výkon technologie, dochází k vyšší spotřebě chemikálií, hlavně desinfekce případně algicidních látek. Hodnota pH vody pak poměrně citlivě reaguje na počasí a při výrazných změnách teplot se pH vody snižuje, stejně tak pokles hodnoty pH způsobují srážky („kyselý déšť“). Vítr zase podporuje víření vody v bazénu a tak jako i působením bazénových atrakcí dochází k jejímu okysličování.

Běžné znečištění, které návštěvníci vnáší do bazénu, např. z opalovacích krémů, pak narůstá díky oxidaci drobných nečistot, kdy také působením slunečního záření dochází k chemickým reakcím a shlukování jednotlivých částeček nečistot. Množství bazénových atrakcí tedy obecně zvyšuje znečištění bazénu a je nutno s tímto faktem při navrhování technologie počítat. Ani sebelepší technologie však neodstraní veškeré znečištění vzniklé v bazénu a zejména mechanické nečistoty, které jsou příliš těžké, že klesají na dno bazénu a tudíž se nedostanou pomocí cirkulace vody do filtrů, kde by se mohly zachytit, je nutné vyčistit ručně pomocí kartáče a síťky nebo pomocí automatického bazénového vysavače. Rovněž pravidelné čištění okraje bazénu speciálními čisticími prostředky může výrazně snížit vnášení nečistot do bazénu a zlepšit kvalitu vody.

Technologické faktory

Vzhledem ke skutečnosti, že dle vyhlášky je nutné vodu v bazénu v závislosti na návštěvnosti pravidelně obměňovat a doplňovat vodou z místního zdroje (denně 60 litrů na 1 návštěvníka, u krytých bazénů 30 litrů), významnou roli hraje kvalita této dopouštěné vody. Pokud je napouštěcí voda např. ze studny bohatá na minerály nebo kovy jako jsou železo, mangan apod., je nutné tuto vodu ještě před vstupem do cirkulace bazénu upravit, demineralizovat, zbavit nežádoucích kovů (odželezňovací stanice aj.), které by mohly v bazénu působit nevzhledné a nežádoucí zbarvení nebo zákaly.

Samozřejmě základem každé úspěšně fungující technologie úpravy bazénové vody je správná hydraulika neboli cirkulace vody v bazénu. Tu zaručí jedině výkonná a dobře nadimenzovaná čerpadla spolu se správně vyprojektovaným potrubním rozvodem. Každý rozvod se skládá z větve sání, která přivádí do strojovny vodu z akumulační jímky, kam je pomocí přelivných žlábků jímána znečištěná voda z bazénu, a z větve výtlaku, kterou proudí upravená, čistá voda zpět do bazénu. Trubní rozvody by měly být konstruovány tak, aby na výtlaku bylo dosaženo ve všech částech bazénu na vstupních tryskách stejného tlaku. Cirkulace vody musí být dostatečná tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky o veřejných bazénech, která hovoří o rychlosti cirkulace např. pro bazén o hloubce 1 m tak, že celý objem bazénu musí jednou projít technologií nejpozději za 3,5 hodiny.

Nedílnou součástí bazénové technologie je fyzikálně-chemická část úpravy vody, a sice filtrace a desinfekce, nejčastěji chlorace. Filtrace slouží zejména k zachycení a odstranění mechanických nečistot a sraženin. Pro dobrou funkci filtrů je rozhodující nejen jejich náplň (obvykle více složek - písek různé zrnitosti, antracit apod.), ale také jejich pravidelné čištění, tzv. praní filtrů.

Na drobné částečky nečistot, které by se díky svým rozměrům nezachytily ve filtrech, se používá speciální chemikálie - vločkovač, který tyto drobné částečky vysráží, shlukne a vytvoří z nich jakési vločky, které jsou pak snadno odfiltrovatelné. K desinfekci, tj. likvidaci bakteriologického znečištění vody se nejčastěji užívá chlorace, desinfekce vody chlorem a to buď v plynné formě nebo ve formě kapalné (chlornan sodný). Plynný chlor je samozřejmě díky své koncentraci účinnější, ale jelikož je to velice nebezpečný plyn, je nutné při jeho použití a manipulaci s tlakovými nádobami, ve kterých se dodává, dodržovat zákonem daná bezpečnostní pravidla.

Používání tlakových chlorových lahví vyžaduje zbudování samostatné místnosti, chlorovny, kde jsou umístěny a kde s nimi může manipulovat pouze oprávněná a proškolená osoba. Samotný odběr plynného chloru probíhá z bezpečnostních důvodů na vakuovém principu sáním injektoru, kterým protéká upravovaná voda. Kapalný chlor neboli chlornan se dávkuje pomocí dávkovacích čerpadel, stejně tak jako prostředky na úpravu pH, což jsou louhy nebo kyseliny.

Celý proces dávkování chemikálií a jejich vliv na parametry bazénové vody je průběžně sledován sondami, vyhodnocován a probíhá kontinuálně tak, aby úprava vody byla co nejefektivnější, spotřeba chemikálií přiměřená a nedocházelo k „přechlórování“ nebo nedostatečné desinfekci. Automatické systémy měření, regulace a dávkování chemikálií umožňují průběžně udržovat koncentrace volného chloru, hodnoty pH a oxidačně-redukčního potenciálu (Redox) na hodnotách vyžadovaných vyhláškou pro veřejné bazény.

Jiné způsoby chlorace jako například využití chlordioxidu nebo elektrolýza solanky nemají v Čechách přílišnou tradici a používají se minimálně. Alternativní způsob desinfekce nabízí ozonizace, desinfekce aktivním kyslíkem, která je využívaná hlavně v aplikacích s menšími objemy upravované vody a tam, kde je extrémně nežádoucí riziko přechlórování vody (štípání v očích) či vzniku chlorového zápachu např. při plavání kojenců, u veřejných whirlpoolů a v uzavřených prostorách s nedostatečnou vzduchotechnikou. Chlorový zápach totiž signalizuje přílišný obsah vázaného chloru ve vodě, který vzniká chemickou reakcí chloru s organickými nečistotami (moč apod.) a je podstatně hůře odbouratelný než chlór volný. Jako podpůrný systém na ničení bakterií v bazénové vodě se rovněž v některých instalacích užívají lampy s UV zářením, ale z hlediska účinnosti a také z pohledu nákladů zatím nebyl objeven efektivnější způsob desinfekce než je užití chloru.

Další informace o bazénové technologii najdete v prezentaci zde nebo si stáhněte katalog Jesco zde.

Technologické celky navržené a dodané společností GHC Invest zajistí Vašemu bazénu bezproblémové a hospodárné řešení úpravy vody a budou pro Vás automaticky, kontinuálně a neúnavně pracovat na udržení špičkové kvality vody v bazénu tak, aby byla pro Vaše zákazníky důvodem se k Vám pravidelně vracet.