Podmínky objednání

Přihlášení
Katalog

Podmínky objednání

Před objednáním zboží si prosím přečtěte všeobecné obchodní podmínky při on-line objednávce zboží na portálu ghcinvest.cz:

Specifikace prodávajícího
Veškeré obchodní aktivity na portálu ghcinvest.cz a provoz objednávkového systému zajišťuje společnost:

GHC Invest, s.r.o.
Korunovační 6, 170 00 Praha 7
IČO: 604 644 96, DIČ: CZ 604 644 96
vedená v OR MS v Praze oddíl C, vložka 26573


1. Obecná ustanovení
Objednáním zboží akceptuje zákazník obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není v jiné písemné dohodě mezi oběma subjekty stanoveno výslovně něco jiného. Není-li mezi účastníky on-line objednávky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty ze systému ghcinvest.cz) a dle specifikace zákazníka, která je dána údaji v jeho profilu, zadanými do systému při registraci zákazníka prodávajícím. Kontaktní údaje ve svém profilu může registrovaný a přihlášený zákazník kdykoliv na stránkách ghcinvest.cz změnit nebo aktualizovat.

Dodavatel má právo na změnu designu výrobku nebo jeho obalu a obrázek se tak nemusí vždy přesně shodovat s objednaným výrobkem. Technické parametry výrobku však zůstávají vždy zachovány!

2. Registrace
Registraci zákazníků v on-line objednávkovém systému ghcinvest.cz provádí výhradně prodávající na základě dlouhodobé obchodní spolupráce nebo na základě žádosti zákazníka s vyplněnými příslušnými údaji. Při registraci je zákazníkovi vygenerováno přístupové heslo pro přihlášení do objednávkového systému. Toto heslo může poté zákazník dle uvážení změnit ve svém profilu v internetovém katalogu na stránkách ghcinvest.cz. Přístupové heslo předává prodávající zákazníkovi písemně doporučeným dopisem. Při ztrátě přístupového hesla lze nové heslo vygenerovat v přihlašovacím bloku internetového katalogu. Toto nové heslo je pak automaticky zasláno na e-mail uvedený v profilu zaregistrovaného zákazníka.

3. Místo plnění
Místo plnění určí zákazník v objednávce, není-li uvedeno jinak, předpokládá se dodací adresa stejná jako adresa zadaná do profilu zákazníka při registraci. Zákazník může zboží odebrat osobně ve skladech GHC Invest v Kralupech n. Vltavou nebo v Přerově.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
V on-line objednávce jsou předvyplněné údaje z profilu zákazníka a objednávka je považována za závaznou okamžikem odeslání do systému na portálu ghcinvest.cz. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající může v závislosti na charakteru obchodu žádat zákazníka o autorizaci objednávky jiným způsobem (telefonicky, faxem, písemně apod.). Při odmítnutí autorizace bude považována objednávka za neplatnou.

5. Velkoobchodní ceny a rabaty
Registrovaný a přihlášený zákazník má v katalogu na stránkách ghcinvest.cz přístup k podrobnějším údajům o jednotlivých produktech a jejich cenách a může produkty snadno objednávat on-line. Každý registrovaný zákazník má v katalogu nastaveny u jednotlivých produktů ceny dle příslušných platných velkoobchodních ceníků a individuálně sjednaných rabatů či slev.

Pokud zákazník nemá na nějakou komoditu aktuální cenovou nabídku a nemá z minulosti sjednánu velkoobchodní cenu, zobrazuje se u těchto produktů po přihlášení zákazníka běžná maloobchodní cena. V tomto případě je nutno kontaktovat regionálního obchodního poradce a požádat o cenovou nabídku a její zavedení do systému. V případě špatně nastavené velkoobchodní ceny některého produktu je potřeba toto reklamovat nejpozději do 14 dní od odeslání objednávky, případné finanční vyrovnání bude vyřešeno individuálně.

6. Platba zboží
Na každé dodané zboží je vystaven řádný daňový doklad. Zboží objednané pomocí on-line objednávkového systému na portálu ghcinvest.cz je hrazeno dle standardních platebních podmínek, které má sjednány každý zákazník GHC Invest. Možná je platba bankovním převodem na účet společnosti GHC Invest nebo v hotovosti při odběru nebo dodání zboží.

K ceně zboží bude připočítána cena dopravy ev. spediční služby dle standardních dodacích podmínek, kromě případů osobního odběru ve skladu. Při platbě v hotovosti bude zákazníkovi vystavena stvrzenka o zaplacení.

7. Dodací lhůta
Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a jeho dostupnosti. Většina běžně objednávaných položek je skladem a dodání bude realizováno po dohodě se zákazníkem v co nejkratším termínu. U zboží, kde je uvedena dostupnost do 14 dní, se jedná o zboží, které nemusí být skladem a je nutné jej objednat dle specifikace zákazníka u výrobce. Dodací lhůta 14 dní je v těchto případech orientační a může být na základě informací od výrobce upřesněna během zpracovávání objednávky. Pokud by termín dodání měl významně překročit předpokládanou dodací lhůtu, bude prodávající neprodleně informovat zákazníka (telefonicky nebo e-mailem). Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si zákazník ve vlastním zájmu od prodávajícího písemné potvrzení objednávky.

8. Doprava
Kromě případů osobního odběru zákazníka je zboží dopravováno buď společností GHC Invest, nebo prostřednictvím jiných smluvních přepravců dle povahy a typu zboží. Podmínky pro přepravu a úhradu nákladů s ní spojených jsou předmětem individuálních dohod a ujednání obchodního oddělení prodávajícího a zákazníka.

9. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží zákazníkovi. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 6 měsíců. Zjistí-li zákazník při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně (doporučeně), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Zjistí-li zákazník u zboží vady v průběhu záruční lhůty, sdělí je prodávajícímu vždy písemně (doporučeně) ve vlastním zájmu co nejdříve.

U zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou, je zákazník povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, poškozením při přepravě (náhrada škody se uplatňuje u přepravce), používáním zboží v podmínkách jiných než jsou určeny v dodaném návodu k obsluze (např. extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd.), připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN nebo způsobené přírodními živly.

Pro urychlení reklamačního řízení požadujeme kopii faktury nebo dodacího listu a přesný popis závady. Reklamované zboží určené k výměně musí být vráceno v neporušeném stavu, kompletní a včetně veškerého příslušenství. Reklamace se vyřizují prostřednictvím regionálních obchodních poradců nebo přímo přes centrálu společnosti GHC Invest, Korunovační 6, 170 00 Praha 7.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má zákazník právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) obchodního zákoníku dohodli, že není-li těmito podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následujících. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při neodborné instalaci a manipulaci se zbožím.

11. Slevy
V případě nadbytečných zásob zboží nebo v případě objednávky většího objemu zboží a za jiných mimořádných okolností může prodávající poskytnout mimořádnou jednorázovou a časově omezenou slevu na vybrané produkty nebo jejich skupiny a to buď formou akční ceny, nebo formou plošné procentuální slevy, která se do katalogových cen nepromítá a je zahrnuta až do finální fakturace objednávky.

Platí od 01.01.2018